Çan Vergi Dairesi İlan

   ÇAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Dairemiz ve diğer vergi dairesi/malmüdürlüklerine borçlu mükelleflerin hacizli bulunan  (5) kalem menkul malı 6183 sayılı yasanın 85.ve müteakip maddeleri gereği 13/02/2018  Salı günü saat 10:00 da Çan Vergi Dairesi Müdürlüğünde açık artırma ve peşin para ile satılacaktır. Birinci ihalede alıcı çıkmaması veya bu mala satış sırasında verilen bedel bu mal için tespit olunan değerin %75’inden aşağı olması halinde 20/02/2018 Salı günü saat 10;00 da aynı yerde yapılacaktır.

Satış Şartnamesini; merkez ve ilçe Vergi Dairesi Müdürlükleri/malmüdürlükleri ile Çanakkale Defterdarlığı’nın resmi İnternet sitesi www.canakkaledefterdarligi.gov.tr adresinde görülebileceği ilan olunur.

 

     SATIŞI YAPILACAK MENKUL MALLARIN

 

Sıra NoPLAKA NOTÜRÜARACIN ÖZELLİKLERİTAHMİNİ BEDELİ (TL)KDV ORANIARACIN BULUNDUĞU YERİHALE ADRESİ
117 ZA 477KAMYONET Ford marka, Transit tipli, 2010 model,   Beyaz renkli,45.000,00%18Can Yücel Cad. Onaltıevler Apt.Kat:3 No.9 ÇAN 

Çan Vergi Dairesi Müd.

217 HU 219KAMYONETFiat marka, strada tipli, 2006  model, Beyaz Renkli10.000,00%18Cumhuriyet  Mah. Ilıca Sok.

ÇAN

 

Çan Vergi Dairesi Müd.

317 ZF 911KAMYONETHyundai marka , H 100  tipli, 2007  model, Beyaz renkli,25.000,00%18Öz-Tek Otoparkı

Derenti Köyü/ÇAN

 

Çan Vergi Dairesi Müd.

417 HC 186KAMYONETLevent marka, 1.8 tipli, 1994 model, Beyaz renkli4.000,00%18Yeni San.Sit.

Hurdacılar Bölgesi/ÇAN

 

Çan Vergi Dairesi Müd.

517 HP 779OTOMOBİLRenault  Marka, L423 Fairway Tipli, 1996 model,13.000,00%1Öz-Tek Otoparkı

Derenti Köyü/ÇAN

 

Çan Vergi Dairesi Müd.

 

MENKUL MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

            1)Dairemiz ve diğer vergi dairelerine borçlu mükelleflerin borcundan dolayı adlarına kayıtlı menkul malları 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 84.85 ve müteakip maddeleri gereğince  13/02/2018 Salı günü saat 10;00 da Çan Vergi Dairesi Müdürlüğünde açık artırma ve peşin para ile satılacaktır. (5) kalem menkul malın tespit edilen satış değeri toplam 97.000,00-TL dir.

2)Satışı yapılacak taşınır mal/mallar için teklif edilen bedel o mal için tespit edilen satış bedelinin %75 ini bulsa dahi komisyon gerekçesini belirterek o malı satıp satmamakta muhtardır.

3)Birinci ihalede talip çıkmaması veya istekliler tarafından yapılan tekliflerin tespit edilen değeri bulmadığı veya %75 inden az olduğu takdirde ikinci artırma 20/02/2018 Salı günü saat 10:00 da aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır. Bu ikinci arttırmada verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır.(6183 Md.87)

4)Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. İhale bedelinin ödenmesi için müşterinin isteği üzerine ve ihaleyi takip eden günden başlamak üzere “3 gün geçmeden” şartı ile süre verilebilir. Üzerine ihale edilen kimse, malı almaktan vazgeçer veya verilen süre içinde mal bedelini ödemez ise, 3. maddeye göre mal 2. defa arttırmaya çıkarılır ve en çok arttırana ihale edilmekle beraber, uhdesinde ihale yapılıp malı almaktan vazgeçmesi veya bedelinin ödenmemesi sebebi ile 2. defa satış yapmaktan mütevellit hasıl olan fark ve diğer zararlar %5 faizi ile birlikte veya 2. ihalede talip çıkmaması nedeniyle ihale yapılamadığı takdirde 1. ihale bedeli ve diğer zararlar %5 faizi ile birlikte ayrıca bir hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan çeşitli masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk edilir.(6183 MD.86)

5)Menkul mallar yerinde veya başka yere götürüldüğü halde yine satılmaz veya taşıma giderlerinin çokluğu yüzünden başka yere götürülmesi uygun görülmez ise yukarıda yazılı 15 günlük sürenin bitiminden itibaren 6 aylık süre içinde pazarlıkla satılır.(6183 Md.87)

6) Satış; 6183 sayılı kanunun 84,85 ve 87. maddeleri gereğince yapılmakta olup, mezkur maddeler hükmü gereğince satış ekibi/komisyonu satışı yapıp yapmama mevzuunda kanuni tahditler baki kalmak şartıyla mesuliyeti kendisine ait olmak ve gerekçesini belirtmek şartıyla tasarruf hakkını kullanarak satışı yapıp yapmamakta serbesttir.

7)Takip giderleri bilahare borçluya rücu edilmek şartı ile idareye, diğer bütün masraflar vergi, resim ve harçlar(tellaliye harcı), 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35. Maddesi gereğince alınması gereken araç muayene ücreti varsa %5 fazlası alıcıya aittir.

8)Şartname ve ekleri talep halinde ilgili vergi dairesi ve malmüdürlüklerinde görülebilir.

9)İhaleye katılanlar yukarıdaki şartları okuyup, aynen kabul etmiş sayılır.

10)Başkaca bilgi ve izahat almak isteyenlerin Çan Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisine müracaatları rica olunur.

 

                                                                                                                  Bekir KORUCU