Çan Malmüdürlüğü Taşınmaz Mal Satış İlanı

ÇAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

ili:Çanakkaleilçesi:Çanihaleyi Yapan idare:Çan Malmüdürlüğü Tel:
0(286) 412 1093
Sıra NoTaşınmaz NoMah/KövMevkiPafta NoParsel NoYüzölçümü (m2)Taşınmazın Cinsiİmar DurumuTahmini Satış BedeliGeç. Teminat Bedeliİhale Tarihiihale Saati
117060104110EtiliKâycivan51781643,39Hamtoprakİmarsız8.685,77 TL1.737,15 TL01.06.201810:30
217060104111EtiliKöycivan51782793,40Hamtoprakİmarsız10.710,90 TL2.142,18 TLOI.06.201811:00

1- Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 01/06/2018 Cuma günü karşısında belirtilen saatte Çan Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda satışı yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar, kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname,tüzel kişilerde yetkili makamlardan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, müşterek isteklilerde noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ile birlikte geçici teminat makbuzunu ihaleden bir gün önce olan 31/05/2018 Perşembe günü saat 16:00 ya kadar Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.

3-Posta ile başvuruda bulunan isteklilerin, iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri teklif mektupları ile istenilen diğer belgeler ihaleden bir gün önceki günün mesai saati bitimine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz

4-İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çan Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.

5-Geçici teminatın Bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27. maddesi ve  bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlan taşıması gerekmektedir.

6- Şartname ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7-Taşınmaz mal satışından KDV bedeli alınmayacaktır.

8-Satış bedeli istenildiği takdirde en az 1 /4 ü peşin ödenmek kaydıyla en fazla 24 ay sürede kanuni faiz uygulanarak taksitle ödenebilir

9-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta” serbesttir.

10-Türkiye genelinde ihale bilgileriwww.miiliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

 

İLAN  OLUNUR