Duyurular

SOSYAL TESİS DUYURU

 

GÜZELYALI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİMİZİN KAMP SÜRESİ 20/24 EYLÜL – 25/29 EYLÜL 2018 TARİHLERİ

ARASINDA 2 DÖNEM HALİNDE UZATILMIŞ OLUP,

GÜNLÜK ÜCRET TÜM KATILIMCILAR İÇİN 20 TL. DİR.

İRTİBAT VE REZERVASYON İÇİN   : 0286 217 05 09 (Dahili :1309)

Çan Malmüdürlüğü Taşınmaz Mal Satış İlanı

ÇAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

ili:Çanakkaleilçesi:Çanihaleyi Yapan idare:Çan Malmüdürlüğü Tel:
0(286) 412 1093
Sıra NoTaşınmaz NoMah/KövMevkiPafta NoParsel NoYüzölçümü (m2)Taşınmazın Cinsiİmar DurumuTahmini Satış BedeliGeç. Teminat Bedeliİhale Tarihiihale Saati
117060104110EtiliKâycivan51781643,39Hamtoprakİmarsız8.685,77 TL1.737,15 TL01.06.201810:30
217060104111EtiliKöycivan51782793,40Hamtoprakİmarsız10.710,90 TL2.142,18 TLOI.06.201811:00

1- Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 01/06/2018 Cuma günü karşısında belirtilen saatte Çan Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda satışı yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar, kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname,tüzel kişilerde yetkili makamlardan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, müşterek isteklilerde noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ile birlikte geçici teminat makbuzunu ihaleden bir gün önce olan 31/05/2018 Perşembe günü saat 16:00 ya kadar Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.

3-Posta ile başvuruda bulunan isteklilerin, iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri teklif mektupları ile istenilen diğer belgeler ihaleden bir gün önceki günün mesai saati bitimine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz

4-İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çan Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.

5-Geçici teminatın Bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27. maddesi ve  bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlan taşıması gerekmektedir.

6- Şartname ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7-Taşınmaz mal satışından KDV bedeli alınmayacaktır.

8-Satış bedeli istenildiği takdirde en az 1 /4 ü peşin ödenmek kaydıyla en fazla 24 ay sürede kanuni faiz uygulanarak taksitle ödenebilir

9-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta” serbesttir.

10-Türkiye genelinde ihale bilgileriwww.miiliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

 

İLAN  OLUNUR

 

Çan Vergi Dairesi Müdürlüğü Menkul Mal Satış İlanı

İLAN

           ÇAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Dairemiz ve diğer vergi dairesi/malmüdürlüklerine borçlu bir mükellefin hacizli bulunan  (5) kalem menkul malı 6183 sayılı yasanın 85.ve müteakip maddeleri gereği 10/04/2018 Salı günü saat 10:00 da Çan Vergi Dairesi Müdürlüğünde açık artırma ve peşin para ile satılacaktır. Birinci ihalede alıcı çıkmaması veya bu mala satış sırasında verilen bedel bu mal için tespit olunan değerin %75’inden aşağı olması halinde 17/04/2018 Salı günü saat 10;00 da aynı yerde yapılacaktır.

Satış Şartnamesini; merkez ve ilçe Vergi Dairesi Müdürlükleri/malmüdürlükleri ile Çanakkale Defterdarlığı’nın resmi İnternet sitesi www.canakkaledefterdarligi.gov.tr adresinde görülebileceği ilan olunur.

SATIŞI YAPILACAK MENKUL MALLAR 

Sıra NoPLAKA NOTÜRÜARACIN ÖZELLİKLERİTAHMİNİ BEDELİ (TL)KDV ORANIARACIN BULUNDUĞU YERİHALE ADRESİ
117 HT 898PANELVANMitsubishi Marka, L300LWB tipli, 1993 model, Beyaz renk,5.000,00%18 

Öz-Tek Otoparkı

Derenti Köyü/ÇAN

 

Çan Vergi Dairesi Müd.

217 HP 427OTOMOBİLFiat-Tofaş marka, Doğan tipli, 1989  model, LPG’li7.000,00%1Öz-Tek Otoparkı

Derenti Köyü/ÇAN

 

Çan Vergi Dairesi Müd.

345 YN 323OTOMOBİLFiat-Tofaş  marka , 131 kartal tipli, 1993 model,2.000,00%1Öz-Tek Otoparkı

Derenti Köyü/ÇAN

 

Çan Vergi Dairesi Müd.

417 HV 600KAMYONFatih marka, 162/25 SHT tipli, 1991 model, Hasat sarısı renk,9.000,00%18Öz-Tek Otoparkı

Derenti Köyü/ÇAN

 

Çan Vergi Dairesi Müd.

517  HY 586TRAKTÖRJohn Deere Marka, 5715 tipli, 2008 model, Yeşil renkli,25.000,00%1Süle Mah.Sanayi Alanı

Terzialan/ÇAN

 

Çan Vergi Dairesi Müd.

 

MENKUL MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

            1)Dairemiz ve diğer vergi dairelerine borçlu mükelleflerin borcundan dolayı adlarına kayıtlı menkul malları 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 84.85 ve müteakip maddeleri gereğince  10/04/2018 Salı günü saat 10;00 da Çan Vergi Dairesi Müdürlüğünde açık artırma ve peşin para ile satılacaktır. (5) kalem menkul malın tespit edilen satış değeri toplam 48.000,00-TL dir.

2)Satışı yapılacak taşınır mal/mallar için teklif edilen bedel o mal için tespit edilen satış bedelinin %75 ini bulsa dahi komisyon gerekçesini belirterek o malı satıp satmamakta muhtardır.

3)Birinci ihalede talip çıkmaması veya istekliler tarafından yapılan tekliflerin tespit edilen değeri bulmadığı veya %75 inden az olduğu takdirde ikinci artırma 17/04/2018 Salı günü saat 10:00 da aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır. Bu ikinci arttırmada verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır.(6183 Md.87)

4)Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. İhale bedelinin ödenmesi için müşterinin isteği üzerine ve ihaleyi takip eden günden başlamak üzere “3 gün geçmeden” şartı ile süre verilebilir. Üzerine ihale edilen kimse, malı almaktan vazgeçer veya verilen süre içinde mal bedelini ödemez ise, 3. maddeye göre mal 2. defa arttırmaya çıkarılır ve en çok arttırana ihale edilmekle beraber, uhdesinde ihale yapılıp malı almaktan vazgeçmesi veya bedelinin ödenmemesi sebebi ile 2. defa satış yapmaktan mütevellit hasıl olan fark ve diğer zararlar %5 faizi ile birlikte veya 2. ihalede talip çıkmaması nedeniyle ihale yapılamadığı takdirde 1. ihale bedeli ve diğer zararlar %5 faizi ile birlikte ayrıca bir hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan çeşitli masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk edilir.(6183 MD.86)

5)Menkul mallar yerinde veya başka yere götürüldüğü halde yine satılmaz veya taşıma giderlerinin çokluğu yüzünden başka yere götürülmesi uygun görülmez ise yukarıda yazılı 15 günlük sürenin bitiminden itibaren 6 aylık süre içinde pazarlıkla satılır.(6183 Md.87)

6) Satış; 6183 sayılı kanunun 84,85 ve 87. maddeleri gereğince yapılmakta olup, mezkur maddeler hükmü gereğince satış ekibi/komisyonu satışı yapıp yapmama mevzuunda kanuni tahditler baki kalmak şartıyla mesuliyeti kendisine ait olmak ve gerekçesini belirtmek şartıyla tasarruf hakkını kullanarak satışı yapıp yapmamakta serbesttir.

7)Takip giderleri bilahare borçluya rücu edilmek şartı ile idareye, diğer bütün masraflar vergi, resim ve harçlar(tellaliye harcı), 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35. Maddesi gereğince alınması gereken araç muayene ücreti varsa %5 fazlası alıcıya aittir.

8)Şartname ve ekleri talep halinde ilgili vergi dairesi ve malmüdürlüklerinde görülebilir.

9)İhaleye katılanlar yukarıdaki şartları okuyup, aynen kabul etmiş sayılır.

10)Başkaca bilgi ve izahat almak isteyenlerin Çan Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisine müracaatları rica olunur.

 

 

 

 

 

ÇANAKKALE DEFTERDARLIĞI – GÜZELYALI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ 2018 DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLADI

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
ÇANAKKALE DEFTERDARLIĞI – GÜZELYALI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
YARARLANMA VE BAŞVURU ŞARTLARI

 • GÜZELYALI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ ÇANAKKALE’DEN İZMİR İSTİKAMETİNE GİDERKEN 15 NCİ   KM’DE GÜZELYALI KÖYÜNÜN İÇİNDE YER ALMAKTADIR.
 • KAMPIMIZ DENİZE SIFIR, DOYUMSUZ BİR BOĞAZ MANZARASINA SAHİP NEZİH BİR ORTAMA SAHİPTİR.
 • KAMPTA TELEVİZYON SEYREDİLEBİLECEK ORTAK KULLANIMA SUNULAN DİNLENME SALONU VE MUTFAK OLARAK KULLANILABİLECEK YER MEVCUTTUR.
 • TESİSTE ORTAK KULLANIMA SUNULAN , 12 ADET SOYUNMA KABİNİ, ŞEZLONG, BAY- BAYAN WC, DUŞ VE BANKLAR MEVCUTTUR.
 • ORTAK KULLANIMA SUNULAN ÇAMAŞIR MAKİNASI (ÜCRET KARŞILIĞI) VE 3 ADET BÜYÜK BOY BUZDOLABI MEVCUTTUR.
 • KAMPTAN FAYDALANMAK İSTEYEN İŞTİRAKÇİLERİN DÖNEM BAŞLAMADAN FAYDALANACAKLARI DÖNEMİ TESPİT ETTİKTEN SONRA İLGİLİ PERSONELİMİZ İLE İRTİBATA GEÇEREK REZERVASYON YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.
 • REZERVASYON İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA MESKEN DÖNEM ÜCRETİ TESİS HESABINA YATIRILMASINI MÜTEAKİP TAHSİS GERÇEKLEŞMİŞ OLUR.
 • HER BİR MESKENİMİZDE 2 ODA BULUNMAKTADIR.
 • ODALARIMIZDA 1 AD ÇİFT KİŞİLİK BAZA VE 2 ADET TEK KİŞİLİK BAZA MEVCUTTUR.
 • HER BİR MESKEN İÇİNDE TELEVİZYON, KÜÇÜK BİR MUTFAK, MİNİ BUZDOLABI, 4 ADET SANDALYE (İHTİYAÇ DURUMUNDA EK SANDALYE VERİLEBİLİR) , 1 ADET MASA, MUTFAK DOLABI, BANYO, WC, ELEKTRİKLİ TERMOSİFON MEVCUTTUR.
 • KAMPTA KURUMUMUZ TARAFINDAN YEMEK HİZMETİ VERİLMEMEKTEDİR.
 • HESAP NUMARAMIZ TC ZİRAAT BANKASI ÇANAKKALE MERKEZ ŞUBESİ IBAN NO :TR 80 0001 0000 7211 6093 9450 03
 • DEKONTLARINI ELDEN ULAŞTIRAMAYAN İŞTİRAKÇİLERİMİZ ; 0286 217 54 89 NOLU FAX’A VEYA permd17@maliye.gov.tr       MAİL ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER.
 • TESİSİMİZDEN FAYDALANMA ÖNCELİĞİ, MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ , EMEKLİLERİ VE YAKINLARI, MÜSAİT OLDUĞU TAKDİRDE DİĞER BAKANLIK ÇALIŞANLARI ŞEKLİNDEDİR.
 • TESİS SORUMLUSU KATILIMCILARDAN KİMLİK FOTOKOPİSİ TALEP ETTİĞİNDE İBRAZ EDECEKLERDİR.
 • TESİSİMİZDE KALACAĞI BİLDİRİLEN KAMP SAKİNLERİMİZ HARİCİNDE MİSAFİR OLARAK GELENLERİN İKAMET ETMESİNE MÜSAADE EDİLMEMEKTEDİR. KAMP YÖNETİMİNE BİLGİ VERİLEREK KALINACAK GÜN SAYISI KARŞILIĞI ÜCRET ÖDENMESİ ŞARTI İLE MÜSAADE EDİLEBİLECEKTİR.
 • İŞTİRAKÇİLERİMİZE KAMPA GELİRKEN YANLARINDA AŞAĞIDA SIRALADIĞIMIZ ARAÇ GEREÇLERİ GETİRMELERİNİ TAVSİYE EDERİZ.
  – YEMEK ISITMADA KULLANMAK ÜZERE PİKNİK TÜPÜ VEYA ELEKTRİKLİ ISITICI, – ÇAY-KAHVE MAKİNASI,
  – YASTIK, ÇARŞAF, PİKE,
  – EL YÜZ HAVLUSU, PLAJ HAVLUSU,
  – BARDAK, TABAK, KAŞIK, ÇATAL, BIÇAK,
  – YEMEK YAPIMINDA KULLANILACAK MALZEMELER,
  – TESİSİMİZ MANGAL YAKMAYA MÜSAİTTİR.
 • TESİSİMİZE KEDİ, KÖPEK VB.EVCİL HAYVAN GETİRMEK KESİNLİKLE YASAKTIR.
 • KAMPTA KABLOSUZ İNTERNET MEVCUTTUR…

ÇANAKKALE DEFTERDARLIĞI GÜZELYALI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ DÖNEM LİSTESİ (Ek Dönem)

DÖNEMLER DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİDÖNEM BİTİŞ TARİHİ
Ek 1.DÖNEM28 Nisan 2018 Pazartesi03 Mayıs 2018 Perşembe
Ek 2.DÖNEM03 Mayıs 2018 Perşembe07 Mayıs 2018 Pazartesi
Ek 3.DÖNEM07 Mayıs 2018 Pazartesi11 Mayıs 2018 Cumartesi
Ek 4.DÖNEM11 Mayıs 2018 Cumartesi15 Mayıs 2018 Salı
Ek 5.DÖNEM15 Mayıs 2018 Salı19 Mayıs 2018 Cumartesi
Ek 6.DÖNEM19 Mayıs 2018 Cumartesi23 Mayıs 2018 Çarşamba
Ek 7.DÖNEM23 Mayıs 2018 Çarşamba27 Mayıs 2018 Pazartesi
Ek 8.DÖNEM27 Mayıs 2018 Pazartesi31 Mayıs 2018 Perşembe


İRTİBAT VE REZERVASYON İÇİN   : 0286 217 05 09 (Dahili :1309)                                   

GÜZELYALI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ FİYAT LİSTESİ
ÇANAKKALE MALİYE PERSONELİ VE EMEKLİLERİ5 GÜN1 Konut-2 Oda

4 KİŞİLİK

140,00 TL.(4 kişilik Konut Ücreti)
MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ VE EMEKLİLERİ5 GÜN1 Konut-2 Oda

4 KİŞİLİK

150,00 TL.(4 kişilik Konut Ücreti)
DİĞER KURUMLAR PERSONELİ5 GÜN1 Konut-2 Oda

4 KİŞİLİK

160,00 TL.(4 kişilik Konut Ücreti)

TR80 0001 0000 7211 6093 9450 03 – Defterdarlık Eğitim ve Dinlenme Tesisi.(Ziraat Bankası)

“28 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki kısa dönemli kamp başvuruları 15 Nisan 2018 tarihinde sona erecek olup, Başvuru sayısı oda sayısının yarısını geçmemesi halinde iptal edilecek veya sonraki dönemlere aktarılacaktır”

 

ÇANAKKALE DEFTERDARLIĞI  GÜZELYALI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ DÖNEM

1.DÖNEM01 Haz 2018 Cuma (Ramazan)11 Haz 2018 Pazartesi (Ramazan)
2.DÖNEM11 Haz 2018 Pazartesi (Bayram)21 Haz 2018 Perşembe (Bayram)
3.DÖNEM21 Haz 2018 Perşembe01 Tem 2018 Pazar
4.DÖNEM01 Tem 2018 Pazar11 Tem 2018 Çarşamba
5.DÖNEM11 Tem 2018 Çarşamba21 Tem 2018 Cumartesi
6.DÖNEM21 Tem 2018 Cumartesi31 Tem 2018 Salı
7.DÖNEM31 Tem 2018 Salı10 Ağu 2018 Cuma
8.DÖNEM10 Ağu 2018 Cuma20 Ağu 2018 Pazartesi
9.DÖNEM20 Ağu 2018 Pazartesi (Kurban)30 Ağu 2018 Perşembe (Kurban)
10.DÖNEM30 Ağu 2018 Perşembe09 Eylül 2018 Pazar
11.DÖNEM09 Eylül 2018 Pazar19 Eylül 2018 Çarşamba

İRTİBAT VE REZERVASYON İÇİN    :  0286 217 05 09 (Dahili :1309)

GÜZELYALI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ FİYAT LİSTESİ
ÇANAKKALE MALİYE PERSONELİ VE EMEKLİLERİ10 GÜN1 Konut-2 Oda

4 KİŞİLİK

320,00 TL.(4 kişilik Konut Ücreti)
MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ VE EMEKLİLERİ10 GÜN1 Konut-2 Oda

4 KİŞİLİK

370,00 TL.(4 kişilik Konut Ücreti)
DİĞER KURUMLAR PERSONELİ10 GÜN1 Konut-2 Oda

4 KİŞİLİK

470,00 TL.(4 kişilik Konut Ücreti)

TR80 0001 0000 7211 6093 9450 03 – Defterdarlık Eğitim ve Dinlenme Tesisi.(Ziraat Bankası)

 

 

Çanakkale Defterdarlığı Merkez ve İlçe Birimleri Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Sınava (Sözlü) Girmeye Hak Kazananlara Ait İsim Listesi ve Sınav Takvimi

Çanakkale Defterdarlığı Merkez ve İlçe Birimleri Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Sınava (Sözlü) Girmeye Hak Kazananlara Ait İsim Listesi ve Sınav Takvimi

 

Defterdarlığımız Personel Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Gökçeada Malmüdürlüğü ve Gelibolu Vergi Dairesi Müdürlüğünce yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan sürekli işçi kadrolarına geçebilmek için başvuruda bulunan ve sınava girmeye hak kazananların sınav tarihi ve saati ile sınav yeri;

Defterdarlığımız İlan Panosunda ve WEB Sitesinde ilan edilmiştir.

Sınava katılacakların sınav gün ve saatinde sınav yerinde geçerli bir kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgili mevzuatı uyarınca ilanen tebliğ olunur. 15/03/2018